تاریخ های مهم
 • آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
  1401-08-15
 • تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
  1401-08-15
 • تاریخ شروع همایش
  1401-09-15 08:30
 • تاریخ پایان همایش
  1401-09-15 16:30
برگزار کنندگان

همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس

 

حمایت کنندگان