تجارب فرماندهی در دوران دفاع مقدس
- تجارب فر ماندهی صحنه جنگ، عملیات و نبرد در دوران دفاع مقدس
- راهبردهای رسانهای، روانی و شناختی صحنه عملیات در دوران دفاع مقدس
 
مدیریت علمی و فناورانه در دوران دفاع مقدس
- راهبردهای توانمندساز و روز آمدساری نیروهای انسانی در دوران دفاع مقدس
- نقش علم وفناوری در اتخاذ راهبردهای مدیریت صحنه عملیات در دوران دفاع مقدس
- رویکرد مدیریتی دفاع مقدس در حل مسائل پیچیده و کاهش زمان ایده تا محصول
- جانشین پروری فرماندهان در دوران دفاع مقدس
- مدیرت آمادو پشتیبانی در دوران دفاع مقدس
- مدیریت بسیج اقشار مختلف مردم در پشتیبنی از جنگ
 
علوم و فناوری در حوزه های رزم، پشتیبانی رزم و پشتیبانی خدمات رزم دفاع مقدس
- بهره گیری از علوم و فناوری در حوزه هایزمینی، پدافند هوایی، هوایی و فضایی، دریایی، توپخانه و موشکی، آماد و پشتیبانی، مهندسی رزمی و جهادسازندگی، پدافندجنگ نوین(ش.م.ر)، جنگال و سایبری، سامانه های فرماندهی و کنترل، داده های مکانی، اطلاعات و امنیت، بومی سازی و تعمیر و نگهداری، بهداشت، امداد، درمان و مهندسی پزشکی، بازسازی و اقدامات انجام شده
 
اقدامات علمی و فناورانه نهادها و زیر ساخت های حساس در دوران دفاع مقدس
- نقش و اقدامات علمی و فناورانه در حوزهای زیرساخت های شبکه حمل و نقل، نفت و گاز، شهری و مردم محور، آب و برق در دوران دفاع مقدس
- نقش و اقدامات علمی و فناورانه نهادهای صنعتی و تولیدی (صنعت دفاعی و ملی) در دوران دفاع مقدس
- نقش دانشگاه ها، جهاد دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی در دوران دفاع مقدس
- نقش تجهیزات غنیمتی در اکتساب فناوری ها در دوران دفاع مقدس
- نقش معندین در اکتساب اقلام غنیمتی در دوران دفاع مقدس
- نقش شبکه های همکار در رفع گلوگاه های علمی و فناورانه در دوران دفاع مقدس
 
بهره گیری از تجربیات دفاع مقدس در پیشرفت علم و فناوری
- سیر تحول و پیشرفت علم و فناوری در دوراان دفاع مقدس
- نوآوری ها، ابتکارات و خلاقیت های علمی و فناورانه در دوران دفاع مقدس
- تاثیر آموزه های دوران دفاع مقدس بر پیشرفت علم فناوری
- تولید نظریات علمی و دفاعی مبتنی بر درس آموخته های دوران دفاع مقدس