محورهای همایش

 1. تجارب فرماندهی در دوران دفاع مقدس
  • تجارب فرماندهی صحنه جنگ، عملیات و نبرد در دوران دفاع مقدس
  • جانشین‌پروری فرماندهان در دوران دفاع مقدس
  • راهبردهای رسانه‌ای، روانی و شناختی صحنه عملیات در دوران دفاع مقدس
 2. مدیریت علمی و فناورانه در دوران دفاع مقدس
  • راهبردهای توانمندسازی و روزآمدسازی نیروهای انسانی در دوران دفاع مقدس
  • نقش علم و فناوری در اتخاذ راهبردهای مدیریت صحنه عملیات در دوران دفاع مقدس
  • رویکردهای مدیریتی دفاع مقدس در حل مسائل پیچیده و کاهش زمان ایده تا محصول
  • مدیریت آماد و پشتیبانی در دوران دفاع مقدس
  • مدیریت بسیج اقشار مختلف مردم در پشتیبانی از دفاع مقدس
  • نقش هماهنگی بین دستگاهی وزارتخانه‌ها و نهادها در پشتیبانی از دفاع مقدس
  • الگوی مدیریت جذب، آموزش، سازماندهی و بکارگیری نیروهای مردمی در دفاع مقدس
  • بررسی ابعاد جامعه شناختی دفاع مقدس
  • نقش علم و فناوری در خنثی نمودن تحریم ها
 3. بهره‌گیری از علوم و فناوری در حوزه‌های رزم، پشتیبانی رزم و پشتیبانی خدمات رزم دفاع مقدس
  • حوزه زمینی
  • حوزه پدافند هوایی
  • حوزه هوایی و فضایی
  • حوزه دریایی
  • حوزه توپخانه و موشکی
  • حوزه آماد و پشتیبانی
  • حوزه مهندسی رزمی و جهادسازندگی
  • حوزه پدافند جنگ نوین (ش.م.ر)
  • حوزه‌های جنگال و سایبری
  • حوزه سامانه‌های فرماندهی و کنترل
  • حوزه هوشمندسازی
  • حوزه علوم جغرافیایی و فناوری‌های‌ اطلاعات مکانی
  • حوزه حفاظت اطلاعات در دوران دفاع مقدس
  • حوزه اطلاعات و امنیت در دوران دفاع مقدس
  • حوزه نگهداری و تعمیر، بومی‌سازی و قطعه‌سازی محصولات دفاعی
  • حوزه بهداشت، امداد، درمان و مهندسی پزشکی
 4. اقدامات علمی و فناورانه نهادها و زیرساخت‌های حساس در دوران دفاع مقدس
  • نقش و اقدامات علمی و فناورانه در حوزه‌ زیرساخت‌های شبکه حمل و نقل در دوران دفاع مقدس
  • بهره‌گیری از علوم و فناوری در حوزه بازی‌سازی و اقدامات انجام شده در دوران دفاع مقدس
  • نقش و اقدامات علمی و فناورانه در حوزه‌ نفت و گاز در دوران دفاع مقدس
  • نقش و اقدامات علمی و فناورانه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • نقش و اقدامات علمی و فناورانه در حوزه‌ آب و برق در دوران دفاع مقدس
  • نقش معنویت و روحانیت در دوران دفاع مقدس
  • نقش و اقدامات علمی و فناورانه نهادهای صنعتی و تولیدی (صنعت دفاعی و ملی) در دوران دفاع مقدس
  • نقش آموزشی، پژوهشی، نوآورانه و فناورانه دانشگاه‌ها، جهاد دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی در دوران دفاع مقدس
  • نقش تجهیزات غنیمتی در اکتساب فناوری‌ها در دوران دفاع مقدس
  • بازیابی فناوری تجهیزات غنیمتی در دوران دفاع مقدس
  • نقش شبکه‌های همکار ملی و بین‌المللی و دیپلماسی در رفع گلوگاه‌های علمی و فناورانه در دوران دفاع مقدس
 5. بهره‌گیری از تجربیات دفاع مقدس در پیشرفت علم و فناوری برترساز و اقتدار آفرین دفاعی
  • سیرتحول و پیشرفت علم و فناوری در دوران دفاع مقدس
  • نوآوری‌ها، ابتکارات و خلاقیت‌های علمی و فناورانه در دوران دفاع مقدس
  • تاثیر آموزه‌های دوران دفاع مقدس بر پیشرفت علم و فناوری
  • تاثیر و کارکرد نظام تعلیم و تربیت در انتقال فرهنگ در دوران دفاع مقدس
  • تولید نظریات علمی و دفاعی مبتنی بر درس آموخته‌های محور مقاومت و دوران دفاع مقدس
 6. بهره‌گیری از تجارب علوم و فناوری نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در برقراری امنیت داخلی
  • حوزه برقراری نظم و امنیت داخلی و مرزی
  • حوزه مبارزه با ترورهای گروه‌های معاند
  • حوزه‌ شهری و مردم محور