1. 1.تجارب فرماندهی در دوران دفاع مقدس
  • 1-1.تجارب فرماندهی صحنه نبرد در دوران دفاع مقدس
  • 1-2.راهبردهای جانشین‌پروری فرماندهان در دوران دفاع مقدس
  • 1-3.راهبردهای رسانه‌ای، روانی و شناختی صحنه نبرد در دوران دفاع مقدس

 

 1. 2.مدیریت علمی و فناورانه در دوران دفاع مقدس
  1. 2-1.راهبردهای توانمندسازی و روزآمدسازی نیروهای انسانی در دوران دفاع مقدس
  2. 2-2.نقش علم و فناوری در اتخاذ راهبردهای مدیریت صحنه نبرد در دوران دفاع مقدس
  3. 2-3.رویکردها مدیریتی دفاع مقدس در کاهش زمان ایده تا محصول

 

 1. 3.علوم و فناوری در حوزه‌های رزم، پشتیبانی رزم و پشتیبانی خدمات رزم دفاع مقدس
  1. 3-1.بهره‌گیری از علوم و فناوری در حوزه زمینی
  2. 3-2.بهره‌گیری از علوم و فناوری در حوزه پدافند هوایی
  3. 3-3.بهره‌گیری از علوم و فناوری در حوزه هوافضایی
  4. 3-4.بهره‌گیری از علوم و فناوری در حوزه دریایی
  5. 3-5.بهره‌گیری از علوم و فناوری در حوزه موشکی
  6. 3-6.بهره‌گیری از علوم و فناوری در حوزه آماد و پشتیبانی
  7. 3-7.بهره‌گیری از علوم و فناوری در حوزه مهندسی رزمی و جهادسازندگی
  8. 3-8.بهره‌گیری از علوم و فناوری در حوزه پدافند جنگ نوین (ش.م.ر)
  9. 3-9.بهره‌گیری از علوم و فناوری در حوزه‌های جنگال و سایبری
  10. 3-10.بهره‌گیری از علوم و فناوری در بومی‌سازی محصولات دفاعی
  11. 3-11.بهره‌گیری از علوم و فناوری در حوزه بهداشت، امداد، درمان و مهندسی پزشکی

 

  1. 4.اقدامات علمی و فناورانه نهادها و زیرساخت‌های حساس در دوران دفاع مقدس
   1. 4-1.نقش و اقدامات علمی و فناورانه در حوزه‌ زیرساخت‌های شبکه حمل و نقل در دوران دفاع مقدس
   2. 4-2.نقش و اقدامات علمی و فناورانه در حوزه‌ نفت و گاز در دوران دفاع مقدس
   3. 4-3.نقش و اقدامات علمی و فناورانه در حوزه‌ شهری و مردم محور در دوران دفاع مقدس
   4. 4-4.نقش و اقدامات علمی و فناورانه در حوزه‌ آب و برق در دوران دفاع مقدس
   5. 4-5.نقش و اقدامات علمی و فناورانه نهادهای صنعتی و تولیدی (صنعت دفاعی و ملی) در دوران دفاع مقدس
   6. 4-6.نقش دانشگاه‌ها، جهاد دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی در دوران دفاع مقدس
   7. 4-7.نقش تجهیزات غنیمتی در اکتساب فناوری‌ها در دوران دفاع مقدس
   8. 4-8.نقش شبکه‌های همکار در رفع گلوگاه‌های علمی و فناورانه در دوران دفاع مقدس

 

 1. 5.بهره‌گیری از تجربیات دفاع مقدس در پیشرفت علم و فناوری
  1. 5-1.سیرتحول و پیشرفت علم و فناوری در دوران دفاع مقدس
  2. 5-2.نوآوری‌ها، ابتکارات و خلاقیت‌های علمی و فناورانه در دوران دفاع مقدس
  3. 5-3.تاثیر آموزه‌های دوران دفاع مقدس بر پیشرفت علم و فناوری