هدف همایش:
نقش و جایگاه علم و فناوری در دوران دفاع مقدس و بهره گیری از درس آموخته های آن در آینده.

 

هدفهای فرعی:
۱- رصد و مستندسازی تجارب و دستاوردهای علمی و فناورانه دفاع مقدس.
۲- تبیین و تحلیل تجارب حوزه علم و فناوری دفاع مقدس.
۳- اندیشه ورزی و ایجاد کانون های تفکر به منظور بهره گیری از تجارب علمی و فناورانه دفاع مقدس در صحنه های نبرد آینده.