شورای سیاستگذاری
سرلشکر پاسدار دکتر محمد باقری
رییس شورای سیاست گذاری
رییس ستاد کل نیروهای مسلح
پست الکترونیکی: mohhammadbaghri [at] local.ir
سرلشکر پاسدار دکتر سید یحیی صفوی
رییس همایش
رییس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سلیمانی
پست الکترونیکی: yahyasafavi [at] local.ir
کمیته برگزاری
سرتیپ دکتر عبدالعلی پورشاسب
دبیر همایش
جانشین پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سلیمانی
پست الکترونیکی: a.poorshasb [at] local.ir
کمیته علمی
سرتیپ پاسدار دکتر قاسم تقی زاده
رئیس
ریاست دانشگاه صنعتی مالک اشتر
پست الکترونیکی: g.taghizadeh [at] local.ir
کمیته اجرایی
سرتیپ پاسدار دکتر عبدالله عراقی
دبیر اجرایی
رییس پژوهشکده دفاع مقدس پژوهشگاه شهید سلیمانی
پست الکترونیکی: a.araghi [at] local.ir
کمیته روابط عمومی
سعید ربیعی
کمیته رسانه
رییس روابط عمومی پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سلیمانی
پست الکترونیکی: s.rabiee [at] local.ir
مهندس حمید نقره
دبیرخانه همایش
پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سلیمانی
پست الکترونیکی: h.noghreh [at] local.ir
کمیته علمی
سیدجواد رضائی
دبیر اجرائی کمیته علمی
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
پست الکترونیکی: rezaeisj [at] local.ir
غلامرضا نورمحمد نصرآبادی
مسئول پشتیبانی و اجرائی کمیته علمی
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
پست الکترونیکی: nasraabadi [at] local.ir