آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1401-08-15
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1401-08-15
تاریخ شروع همایش
1401-09-15 08:30
تاریخ پایان همایش
1401-09-15 16:30