نشست هماهنگی کمیته های همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس
11 خرداد 1401
نشست هماهنگی کمیته های همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس

سرلشکر صفوی رئیس همایش، سردار فرحی جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سردار تقی زاده دبیر کمیته علمی، سردار عراقی دبیر کمیته اجرایی و سایر ارکان و دست اندرکاران برگزاری همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس در این نشست حضور داشتند.

در این نشست پیرامون فراخوان مقالات، زمان و مکان برگزاری همایش و نحوه کمک و همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در امور علمی و اجرایی همایش بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

این همایش به همت پژوهشگاه علوم و معاوف دفاع مقدس شهید سلیمانی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیمه آذرماه ١٤٠١ در دانشگاه مالک اشتر برگزار خواهد شد.