سومین جلسه شورای سیاستگذاری همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس
11 مهر 1401
سومین جلسه شورای سیاستگذاری همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس

 در این جلسه امیر سرتیپ پورشاسب دبیر همایش، سردار تقی زاده دبیر کمیته علمی همایش و سردار عراقی دبیر کمیته اجرایی همایش گزارش پیشرفت روندهای همایش را شرح دادند و با نظر اعضای شورای سیاستگذاری، برنامه های ماههای آینده در جهت برگزاری مطلوب این همایش علمی به تصویب رسید.

کمیته رسانه همایش

dsrc.ir
Paydari.ir


سومین جلسه شورای سیاستگذاری همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس

 

سومین جلسه شورای سیاستگذاری همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس

 

سومین جلسه شورای سیاستگذاری همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس

 

سومین جلسه شورای سیاستگذاری همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس

 

سومین جلسه شورای سیاستگذاری همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس

 

سومین جلسه شورای سیاستگذاری همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس

 

سومین جلسه شورای سیاستگذاری همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس

 

سومین جلسه شورای سیاستگذاری همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس

 

سومین جلسه شورای سیاستگذاری همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس

 

سومین جلسه شورای سیاستگذاری همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس

 

سومین جلسه شورای سیاستگذاری همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس

 

سومین جلسه شورای سیاستگذاری همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس

 

سومین جلسه شورای سیاستگذاری همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس

 

سومین جلسه شورای سیاستگذاری همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس

 

سومین جلسه شورای سیاستگذاری همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس

 

سومین جلسه شورای سیاستگذاری همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس

 

سومین جلسه شورای سیاستگذاری همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس

 

سومین جلسه شورای سیاستگذاری همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس

 

سومین جلسه شورای سیاستگذاری همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس

 

سومین جلسه شورای سیاستگذاری همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس

 

سومین جلسه شورای سیاستگذاری همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس

 

سومین جلسه شورای سیاستگذاری همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس

 

سومین جلسه شورای سیاستگذاری همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس

 

سومین جلسه شورای سیاستگذاری همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس

 

سومین جلسه شورای سیاستگذاری همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس

 

سومین جلسه شورای سیاستگذاری همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس

 

سومین جلسه شورای سیاستگذاری همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس